Typy na výlety

 

HRADY A ZÁMKY        

       

Zámek Třeboň

Byl vystavěn na místě původního panského  a gotického  hrádku ze 14. stol., poté byl  v roce 1456 rozšířen a dále v letech 1479-82 a 1519-24 dostal současnou podobu.

Zámek ve Stráži nad Nežárkou

Původní hrad, který zde vystavěli Vítkovci a po požáru v r. 1570 byl částečně opuštěn. V letech 1914 – 1930 ho vlastnila  slavná  česká operní  pěvkyně Ema Destinová. Dnes její dílo a život připomene návštěvníkům nově zrekonstruovaná expozice ve stejnojmenném zámečku.

Zámek Jemčina

Tato národní památka stojí nedaleko Nežárky při JV okraji rozsáhlého Jemčinského polesí. Již v r. 1384 se v těchto místech připomíná Nový dvůr, který později dostal název Jemčina.

       

Hrad Nové Hrady

Nové Hrady sloužili původem jako strážní hrad a byly vybudovány v polovině 13. století, pak byly po staletí několikrát opravovány a to převážně rodem Buquoyů, kteří získali panství v době 30. leté války.

Hrad a zámek Český Krumlov

Tento rozsáhlý zámecký komplex je zřejmě nejvýznamnější památkou jižních Čech. Původní hrad byl vystavěn v polovině 13. století, avšak největší rozkvět dosáhl za vlády pánů z Rožmberku.

Zámek Červená lhota

Tento renesanční zámeček je naprosto výjímečný tím, že je vystavěn na skalním hřbetu uprostřed rybníka, jeho pohádkovou atmosféru doplňuje kamenný most a překrásný park.

    

 Hrad a zámek Jindřichův Hradec

Původně gotický hrad, který byl v 16. století přestavěn na renesanční sídlo. Dnešní zámecký areál se třemi nádvořími, starým gotickým palácem a věží hladomorny ze 13. století je velmi atraktivní kulturní památkou.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Svou současnou podobu tento zámek získal v 19. století za vlády Jana Adolfa II. Schwarzengerka a jeho ženy Eleonory, kteří se inspirovali na návštěvě Anglie královským zámkem Windsor.  

 

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

      

Slovo úvodem

Je malebné městečko, které se nachází na hranici CHKO Třeboňsko, vzdálené zhruba 9 km severozápadně od Třeboně.  Městečko je  klidné, s krásným okolím a přírodou, mezi rybníky Dvořiště, Velký a Malý Tisý, které jsou vyhlášené „ptačí rezervací“, v blízkosti Nadějské rybniční soustavy a rybníka Rožmberk.

V těsné blízkosti města protéká i řeka Lužnice, podle které městečko dostalo  svůj název.

Rybniční  soustava

Jak  jsme zmínili, město se rozléhá v blízkosti jedinečné rybniční soustavy zvané Nadějská. Mezi rybníčky rozdělené hrázemi můžete projít či projet na kole, prochází zde cyklotrasa č. 1034 Greenway. Nadějská rybniční soustava zahrnuje rybníky Víra, Láska, Dobrá Vůle, Blaník, Měkký, Strakatý, Rod, Horák a další.

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava byl založen v roce 1359 Vilémem mladším  z Landštejna. Z této doby pochází dodnes jeho gotický půdorys. Kostel  se nachází na stejnojmenném náměstíčku, tedy Václavském východně od radnice. Je původně hradní kaplí založenou v roce 1359 a  je jednolodní. Bezpochyby se jedná o jednu z nejnavštěvovanějších lomnických památek,

      

Slepičí vršek

Je přírodní památka, která chrání na ploše zhruba 1.8 ha významný geomorgologický útvar, písečný přesyp s charakteristickou psamofilní (pískomilnou a teplomilnou) florou a faunou. Vzhledem ke specifickým podmínkám přesypu zde žijí unikátní společenstva psamofilních rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to především nahoprutka písečná, pavinec horský a chmerek vytrvalý. Z živočichů jsou to především zástupci různých skupin hmyzu, mezi typické druhy písku na příklad patří zástupci čeledi blanokřídlých, především drobné samotářsky žijící hrabalky a kutilky. Dalším typickým druhem jsou i vzácná sarančata modrokřídlá a bylo zde také spatřeno také neuvěřitelných 114 druhů motýlů.

Velký a Malý Tisý

Tato národní přírodní rezervace  patří svou rozlohou k největším a nejvýznamnějším mokřadům v České republice vůbec. Je součástí rozsáhlého nadregionálního biocentra Stará řeka - Rožmberk - Velký Tisý, součástí mokřadu mezinárodního významu "Třeboňské rybníky" chráněného dle Ramsarské konvence a v seznamu evropských významných ptačích území (IBA) je zařazena jako jedna z významných lokalit v rámci ČR. A právě tuto rezervaci najdete pouhé 2 km od našeho ubytování, krásnou procházkou můžete dojít k rybníku a pozorovat okolní krásy. Břehy rybníka jsou značně členité s několika ostrovy a poloostrovy ve východní a jihovýchodní části. Nejvýraznější poloostrov (dříve ostrov) Lůsy vybíhající z jižního břehu odděluje od hlavní plochy rybníka mělkou Přeseckou zátoku, která byla v minulosti zarostlá mokřadní vegetací.

Naučná stezka Velký Lomnický

Tato stezka měří celkem 6,5 km a má 15 stanovišť. 1. etapa byla zrealizována v roce 2001, tehdy měla 12 stanovišť a délku 5,4 km. Její nevýhodou však bylo, že nevytvářela okruh a návštěvníci tak museli projít celou trasu tam i zpět, což částečně snižovalo její atraktivitu. Na jaře roku 2005 došlo k vytvoření plánovaného okruhu a tím i prodloužení této stezky o 1 130 m a rozšíření o další 3 stanoviště. První stanoviště se nachází v Zámecké ulici přímo u Zlaté stoky nad rybníkem Jordán. Součástí tohoto stanoviště je areál „Farská louka,“ kde naleznete od jara do podzimu příjemný odpočinek  a občerstvení v kiosku.  Pořádají se zde tradiční čarodějnice, pouťové slavnosti, festivaly hudby a taneční zábavy. Druhé zastavení se nachází u rybníka Vydimač za starým hřbitovem a k dalším už putujete po obou březích Zlaté stoky až k rybníku Velký Lomnický. Jednotlivé informační tabule vás uvádějí do prostředí krásné přírody s tématikou zaměřenou na zemědělství, myslivost, faunu a flóru našeho kraje. Součástí některých stanovišť jsou posezení k odpočinku, pomocné prvky pro děti, jako např. hrazdy, houpačky apod., najdete zde také vyhlídkovou věž či pozorovací kryt na vodě. Pozorným návštěvníkům nabízí relaxaci aktivním odpočinkem, poznávání nádherné přírody a sledování ročních proměn.

   

Písečný přesyp u Vlkova

Nazývaný také „Pískový přesyp u Vlkova“ je unikátní přírodní památka jižních Čech. Jedná se o navátý písek s dunami a výskytem vzácných pískomilných rostlin. Území je vyhlášeno od 21. května 1954 jako přírodní rezervace a má rozlohu zhruba 0,8 ha. V oblasti je možné pozorovat jedno z mála míst v jižních Čechách, kde se vyskytují naváté písky nepokryté vegetací. Vítr nafukuje písek, který tvoří duny. Písčité vrcholky vystupují 4 až 6 metrů nad okolní krajinu a jsou dobře viditelné i z dálky. Nachází se na severozápadním okraji CHKO Třeboňsko přibližně 4 km jihojihovýchodně od Veselí nad Lužnicí poblíž železniční trati č. 226 Veselí nad Lužnicí - Třeboň v těsné blízkosti jižního břehu Vlkovské pískovny. Kolem přírodní rezervace vede žlutá turistická cesta. Do oblasti památky v rámci její ochrany platí zákaz vstupu.

Rybník Rožmberk

Byl vystavěn  Jakubem Krčínem z Jelčan  v letech 1584–1590, jeho plocha má neuvěřitelných 700 ha. Rožmberk vskutku hlásá slávu rožmberského domu, jak o to usiloval jeho stavitel. Na stavbě se podílelo okolo tisíce lidí, rybníkářů i poddaných z okolních vsí.. Stavební práce samotné bezprostředně řídil třeboňský hejtman Václav Špulíř z Jiter. Pod jeho dohledem navážely zeminu selské potahy. Pracovalo se bez mechanizace, jen obvyklým selským a tesařským nářadím. Na podzim roku 1584 byly položeny trouby a hráz budovaná ve třech kusech se postupně spojovala, na vnitřní straně se pokládal taras z chvojí a kůlů. Po napuštění rybník zalil větší plochu, než je tomu dnes. Dokud nebyl postaven most přes chobot rybníka u Hlíny, musely povozy na Jindřichův Hradec jezdit přes Lomnici nad Lužnicí. Hráz je široká v patě 60 m a v koruně 12 m a zpevněná kamenným tarasem, který nahradil původní dřevěný. Původně zde byly dva hrazené splavy – bezpečnostní přelivy, jež byly postaveny na východním a západním konci hráze. Nám se dochoval přeliv na východním konci hráze, o kterém bude ještě řeč.

Do roku 1915 měl Rožmberk 20 výpustných trub v 6 vazbách: Stezku, Hlubokou a Samici (asi o 700 m dále od Hluboké – dnešní hlavní výpusti) po 3 troubách na velkou vodu a k vypouštění před výlovem Sádeckou o 2 troubách pro sádky pod hrází, Potěšilku o 3 troubách (jež zásobovala níže ležící rybníky Potěšil, Flughaus a celou Nadějskou soustavu rybníků) a Adolfku (doplněnou v roce 1870) o 6 troubách, která má odvádět pryč vodu z Lužnice tak, aby tekla mimo loviště. Dnešní hlavní výpust byla postavena v letech 1916–1918 na místě původní Krčínovy základové výpusti nazývané Hluboká. Má dva, po vodě se rozšiřující, kanály velikosti 1,6 × 2,2–2,6 m, jež jsou hrazeny litinovými lopatami. V pravé přední části zdiva výpusti je odběr na vodní elektrárnu pod hrází. Elektrárna má dvě Francisovy turbíny a instalovaný výkon 240 kW. Plocha Rožmberka se udává hned ve dvou parametrech: katastrální plocha je v současnosti přibližně 700 ha; vodní, při hospodářské úrovni hladiny, pak 490 ha. Rozdíl je ve prospěch tzv. retence, kdy by se měly transformovat velké vody. Samozřejmě, že 200 ha nepostačuje, vždyť při velkých 100letých povodních činí zátopa rybníka více jak 2000 ha. Tehdy rybník zadržuje 50 až 70 milionů m3 vody. Místo, kde byla dříve výpust Samice, označuje také kovový krucifix na kamenném podstavci postavený na levé straně koruny hráze. Na podstavci jsou vyryty tři do sebe zakleslé ryby – kapři. Pomníček připomíná skutečnou událost, jež se pod hrází odehrála při výlovu v polovině října roku 1846. Došlo zde k šarvátce mezi rybními strážci a pytláky. Jeden pytlák při ní zemřel. Lid vinil ze smrti nebohého zlodějíčka horlivé strážce rybníka, ale pitva nakonec ukázala, že nenechavec byl stižen srdečním kolapsem, který mu přivodilo velké rozčilení při rvačce. Nikdo to však nebral v potaz a tak se nicméně dodnes nad pomníčkem říká: „Zde byl ubit pytlák pro tři kapry!“ Východní splav rybníka prodělal velkou opravu po značném poškození povodní v polovině srpna roku 2002. Takové poboření přelivu nebylo žádnou výjimkou. V historii byl tento objekt mnohokrát poškozen, ale vždy splnil svou nepostradatelnou funkci – odvedl velké vody bezpečně pod hráz rybníka. Bez této zpevněné sníženiny hráze by bylo její zemní těleso vzedmutou vodou přelito a rozplaveno. Vznikla by obrovská vlna jež by měla v důsledku i dynamický účinek. Parametry přelivu jsou už po století neměnné: délka přelivné hrany je 58 m a česle – mříže mezi pilíři, které mají bránit unikání ryb při povodni, mají celkovou délku 158 m.

 

MĚSTO TŘEBOŇ

        

Dům přírody Třeboňska

Expozice se nachází v prostorách Státního zámku Třeboň. Vchod nelze přehlédnout díky důmyslně umístěnému vodopádu, který je tvořen původními, 200 let starými výpustními troubami z proslulého rybníka Rožmberk.

Muzeum historie

Základem se stala galerie obrazů Františka Líbala, Františka Volfa a Jana Kojana, které jsou majetkem města. Pro ni byl vybrán prostřední velký sál se sloupem. V dalších místnostech je instalace fotografií Zmizelé Třeboně, expozice Stará škola a Odkaz středověké Třeboně současnosti. Vystavena je kopie gotické plastiky Třeboňské madony z roku 1400 a kopie obrazů Mistra třeboňského oltáře z let 1380 až 1390. V expozici je také obraz sv. Jiljí z roku 1690, sv. Barbory z roku 1740 a dřevěná plastika sv. Víta z kaple na Kopečku z konce 18. století. V prostoru věže je instalace měšťanského pokoje ze sbírky nábytku původního třeboňského muzea. Na chodbě jsou vystaveny staré malované terče spolku třeboňských ostrostřelců z konce 18. a počátku 19. století.

          

Schwarzenberská hrobka

Založil ji Jan Adolf II. Schwarzenberg na podnět své manželky Eleonory Schwarzenbergové. Stavba začala roku 1874 a byla dokončena roku 1877. V hrobce je uloženo 26 rakví. Hrobka je postavena podle vzoru italského Campa Santa. Je to dvoupodlažní budova ve tvaru pravidelného šestiúhelníku schodištěm v novogotickém slohu s monumentálním dvouramenným schodištěm a předsunutou věží. Schodiště vede ke vstupu do kaple Božského Vykupitele. Pod vstupem do kaple se nachází vstup do hrobky. Samotná hrobka se nachází pod úrovní hladiny rybníka Svět, a proto je kolem ní vzduchový kanál široký 60 cm a hluboký 2 m. Má podle tehdejších předpisů vlastní vchod, malá neprůhledná okna a vnitřní cirkulaci vzduchu. V hrobce je mramorový sarkofág, který vytvořil Alexandr Trippel v roce 1789 . Na třech deskách jsou zde vyryty texty smutečních telegramů, jež sem poslal císař František Josef. 

Zámek

Třeboňský zámek patří k největším zámeckým komplexům v České republice. O jeho rozsahu svědčí více než 100 obytných místností. Budovy třeboňského zámku tvoří západní čelo Masarykova náměstí, na které zámecký areál plynule navazuje. Díky své poloze na jihozápadní straně historického městského centra Třeboně, v těsném sousedství komplexu měšťanských domů Zlatá hvězda, tvoří tento honosný renesanční zámek neodmyslitelnou součást města.

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí

Římskokatolický kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni se nalézá poblíž hlavního třeboňského Masarykova náměstí na bezejmenném náměstíčku v Husově ulici. Jeho severní hlavní loď je spojena zdí s třemi gotickými portály s jižním ambitem gotické křížové chodby bývalého opatství - Augustiniánské kanonie - a dvěma dalšími gotickými kaplemi. Jižní hlavní loď s gotickou síťovou klenbou opravenou po požáru, kdy byla poněkud snížena stejně jako loď severní, obsahuje předsíň s vedlejším jižním bočním vchodem do děkanského chrámu a vestavěnou kapli Šterberskou pod hlavní kruchtou. Hlavní, jak bývá obvyklé západní, vchod do chrámu s gotickou předsíní se nalézá pod hlavní věží. V kostele se nalézá u jednoho z hlavních nosných pilířů klenby dvoulodí gotická socha třeboňské Madony z roku 1400. Zbytky impozantního gotického deskového oltáře Mistra Třeboňského se nyní nachází v Národní galerii v Praze. Kostel je spojen se Zámkem až k Masarykovu náměstí "Dlouhou chodbou", lokálním propojením přes Budějovickou (Břilickou) městskou bránu a jižní křídlo kláštera a trojobloukovým krytým mostem (s pamětní deskou Třeboňského písmáka opata Kříže z Telče), aby měla vrchnost snadný přístup na panskou kruchtu při mších. Děkanský chrám byl s celým areálem kláštera vyhlášen v roce 1995 národní kulturní památkou. Kostel je po celou noc osvícen, zejména věž, která je dominantou Starého města. U bočního vchodu do chrámu v Husově ulici jsou vně kostela ještě další dvě barokní pískovcové sochy světců, které jsou spodními světly v noci vhodně osvětleny.

     

Pivovar Regent - královský pivovar

Jen málokterý pivovar ve střední Evropě se může pochlubit takovou tradicí jako třeboňský pivovar, který byl založen roku 1379. Nádvoří pivovaru je dnes nově zrekonstruované a v létě se zde konají nejrůznější kulturní akce a koncerty včetně nejoblíbenějších "pivovarských slavností". Pivovar Třeboň je pivovar prodávající pivo pod obchodní značkou Bohemia Regent.

Třeboňské lázně

Lázeňství v Třeboni je odedávna spjato s přírodním léčivým zdrojem – rašelinou, slatinou. Ta se využívá pro léčení poruch pohybového ústrojí.

Bertiny lázně se nacházejí v historickém centru města Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové rezervace a Zlaté stoky.

Komplex Lázně Aurora se nachází nedaleko od rybníka Svět v klidné části lázeňského města Třeboň a z jedné strany je obklopen rozsáhlým lázeňským parkem.

Minerální bahna s vysokou koncentrací sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku a také dalších organických prvků, jako např. sacharidů, celulózy a kyseliny humusové se používají při léčení pohybového aparátu, revmatismu, pooperačních a poúrazových stavů.

Oba lázeňské komplexy nabízejí nejrůznější procedury

slatinné lázně pro léčbu poruch pohybového aparátu

rekondiční a relaxační terapie

Wellness – pogramy

Golfové cvičiště  u lázní Aurora

Pokud máte rádi golf, nebo si chce jen vyzkoušet jak se golf hraje, zajeďte si do Třeboně! Tam totiž nově vzniklo golfové hřiště, které  můžete navštívit každý den od 8 do 20 hodin, vstup na cvičiště je zdarma. Přímo v půjčovně u Lázní Aurora si můžete zapůjčit míčky a hole, pokud své nemáte sebou.

 

KAM ZA KOUPÁNÍM

Léto na Třeboňsku je i ideálním obdobím kempování, opalování a především koupání a užívání si vody. Třeboňsko je doslova vodním rájem v Čechách. Právě tady naleznete velké množství přírodních koupališť  a rybníků.

HejtmanStaňkovskýDvořištěTušť,Velký Řečický nebo Svět, to je jen malý výčet ze zdejší nekonečné vodní říše. Milovníci „přírodního“ koupání, kteří dávají přednost klidu a poležení v trávě a ve stínu stromů, jistě ocení nádherné pískové pláže na obou březích řeky Lužnice (Stará řeka), stejně jako  pískovny v okolí obce  Vlkov.  Zde se navíc můžou pokochat pohledem na jedinou písečnou dunu v ČR.

Jste-li zapřísáhlými vyznavači nudismu, i pro Vás se ve zdejším kraji najde místo, a ne jedno. Ať se již rozhodnete pro pláže bývalé pískovny Suchdol nebo pro ty na pískovnách u Veselí nad Lužnicí, jistě nebudete litovat. Vyrazit můžete dokonce přímo do města Třeboně na rybník Svět, kde již řadu let funguje tolerovaná a hojně navštěvovaná nudipláž v lázeňském parku Aurora.


Zkrátka nepřijdou ani příznivci krytých bazénů. Jeden se nachází v Borovanech, další jsou součástí lázeňských komplexů. V historickém centru Třeboně najdete Bertiny lázně, jejichž  součástí je i nově vybudovaný vodoléčebný komplex s víceúčelovým rehabilitačním bazénem. Nepřeje-li počasí, či jste-li v Třeboni mimo letní sezónu, určitě navštivte nový plavecký bazénový komplex v Třeboni. Vaše tělo si krásně odpočine v super-moderním Wellnesscentru Aqua viva, mj. s 25-ti metrovým bazénem i vodními atrakcemi. Proto děti určitě vezměte sebou. Bazénové centrum naleznete v lázeňském areálu Aurory, v klidném prostředí rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět. Nechte se zlákat a vyzkoušejte třeboňské vody na vlastní kůži.

Máte-li po ruce Eura a chuť vyjet si pár kilometrů, zajeďte si do komplexu „Svět koupání“ Sole-Felsen-Bad v rakouském Gmündu. Je to v podstatě na rakouské straně Českých Velenic, a česky se tam domluvíte.

 

CYKLOTRASY

   

Cykloturistika patří mezi nejoblíbenější rekreační aktivity na Třeboňsku. Zdejší rovinatá krajina s rozlehlými borovými lesy, staletými hrázemi rybníků a malebnými vesničkami přímo vybízí k výletům na kole. Kvalitní sít značených cyklistických tras Vám umožní obdivovat nejrůznější zákoutí této unikátní krajiny rybníků.

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně (39 km) – okruh

Cyklistická naučná stezka Rožmberk (22 km) – okruh Třeboň – rybník Rožmberk

Stezkou Emy Destinové  – (48 km) okruh z Třeboně přes Stráž nad Nežárkou

Na kole po okolí třeboňských rybníků (64 km) – Třeboň – Nové Hrady

Ze Slavonic do Třeboně (77 km) – Slavonice – Třeboň

Pokud se budete chtít vypravit na některý ze zmíněných výletů, anebo si budete chtít naplánovat svůj vlastní výlet, podrobnou on-line cyklistickou mapu Třeboňska najdete na portálu www.cykloserver.cz.  Kromě značených číslovaných cyklotras jsou zde zakreslené i ostatní cyklistické trasy (například polní cesty, které jsou také vhodné pro výlet na kole).

Výhodou Lomnicka  je, že se nachází v samém středu cyklistické oblasti a Vy můžete vyrážet na cyklo výlety na všechny směry, jižně na Třeboňsko, severně na Veselsko, východně na Jindřichohradecko a Jemčinu, západně na Českobudějovicko a Hlubokou nad Vltavou.